Την πρώτη του Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2020 παρουσιάζει το ΤΧΣ

Body

Την πρώτη του Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2020 δημοσίευσε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η Έκθεση παρουσιάζει την προσέγγιση του Ταμείου σε θέματα που άπτονται του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG), καθώς επίσης τον σημαντικό αντίκτυπο και ευκαιρίες που δημιουργούν τόσο για το τραπεζικό σύστημα, όσο και για την κοινωνία ευρύτερα. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στην έκθεση, το ΤΧΣ αγκαλιάζει τα θέματα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και ενθαρρύνει τις τράπεζες να θέσουν στόχους για την προώθηση της Πράσινης Χρηματοδότησης, αναπτύσσοντας και ενισχύοντας περαιτέρω τα πράσινα χρηματοοικονομικά προϊόντα, μέσω δραστηριοτήτων μετριασμού και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, συμβάλλοντας έτσι στη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και επιτυγχάνοντας τους στόχους αύξησης της χρηματοδότησης.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ως προς την κατανάλωση ενέργειας, το Ταμείο παρακολουθεί την ενεργειακή του κατανάλωση με στόχο τη βελτίωση της περιβαλλοντικής του απόδοσης, παρόλο που ο άμεσος αντίκτυπος των δραστηριοτήτων του δεν είναι σημαντικός. Ενδεικτικό παράδειγμα μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας που ενσωματώθηκαν ήδη είναι η αντικατάσταση 800 λαμπτήρων αλογόνου (στα φωτιστικά οροφής των γραφείων) με αντίστοιχους τύπου led. Η ανακαίνιση αυτή εκτιμάται ότι επέφερε σημαντική μείωση στη χρήση ενέργειας (εκτιμάται περίπου στα 10.560 kWh ετησίως) όπως επίσης και αντίστοιχη μείωση του κόστους της. Επιπρόσθετα, αρκετές μονάδες κλιματισμού στους ορόφους που καταλαμβάνει το ΤΧΣ έχουν αντικατασταθεί με νεότερες μονάδες καλύτερης ενεργειακής απόδοσης. 

Ακόμη, αναφορικά με τα απόβλητα, το Ταμείο παρακολουθεί την εσωτερική κατανάλωση χαρτιού που χρησιμοποιείται στα γραφεία του προκειμένου να μετριάσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του και να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα που προκύπτει από τις δραστηριότητές του. Επιπλέον, τα χρησιμοποιημένα απορρίμματα χαρτιού του Ταμείου τεμαχίζονται και ανακυκλώνονται. Επιπρόσθετα, τα μελανοδοχεία εκτυπωτών ανακυκλώνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, ενώ υπάρχει επίσης εγκατεστημένη στήλη ανακύκλωσης μπαταριών σε συνεργασία με εταιρεία ανακύκλωσης. Τέλος, όλος ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός ανακυκλώνεται μέσω εξειδικευμένης εταιρείας ανακύκλωσης.

Το Ταμείο ενθαρρύνει τις τράπεζες να εφαρμόζουν ολοένα και περισσότερο τη βιώσιμη τραπεζική τόσο στις εσωτερικές καθημερινές τους δραστηριότητες όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται το δίκτυο καταστημάτων και τις εγκαταστάσεις τους, το ανθρώπινο δυναμικό, τα κόστη, τις ευκαιρίες, όσο και στις δραστηριότητές τους που σχετίζονται με εξωτερικές αλληλεπιδράσεις με τους πελάτες τους και τα είδη των επενδυτικών σχεδίων που χρηματοδοτούν. Στη λογική αυτή, υποστηρίζει την ενσωμάτωση θεμάτων ESG από τις ελληνικές συστημικές τράπεζες κα παροτρύνει τις Τράπεζες να δραστηριοποιηθούν πέραν από την έμφαση στη διαχείριση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών τους κινδύνων στην ενεργή αναζήτηση νέων ευκαιριών που παρουσιάζονται μέσω των αρχών της βιώσιμης τραπεζικής με σκοπό να διαφοροποιηθούν στην αγορά.

Σημειώνεται ότι όπως αναφέρεται στην έκθεση, το ΤΧΣ, ως στρατηγικός μέτοχος των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών, με την υιοθέτηση αυτών των αρχών συμπιερελήφθη στη λίστα με τους 170+ φορείς που τις έχουν συνυπογράψει μέχρι σήμερα, επιβεβαιώνοντας, έμπρακτα την ενεργό στήριξή του προς τις ελληνικές συστημικές Τράπεζες για την εφαρμογή των συγκεκριμένων Αρχών. 

Αναφορικά με τις πολιτικές κατά της διαφθοράς και του αθέμιτου ανταγωνισμού, στο σχετικό κείμενο αναφέρεται ότι «το Ταμείο ακολουθεί την προσέγγιση μηδενικής ανοχής στη διαφθορά. Αυτό σημαίνει ότι υποστηρίζει και εφαρμόζει πολιτικές και διαδικασίες κατά της διαφθοράς και του αθέμιτου ανταγωνισμού σύμφωνα με τους εθνικούς και διεθνείς νόμους και κανονισμούς». Σημειώνεται ότι κατά το 2020 δεν εντοπίστηκαν περιπτώσεις διαφθοράς στο ΤΧΣ.

Όσον αφορά στην κοινωνική συνεισφορά, το Ταμείο μέσω στοχευμένων δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, σε ταύτιση με το θεσμικό του ρόλο, συμβάλλει ενεργά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της προσπάθειας του Ταμείου αντιμετώπισης της πανδημίας και υποστήριξης του σημαντικού έργου του Ιδρύματος “Make a Wish”, καθώς και άλλων παρόμοιων μη κερδοσκοπικών οργανισμών. Κατά τη διάρκεια της Εορταστικής περιόδου στο τέλος του 2020, πραγματοποιήθηκε δωρεά στον οργανισμό “Make a Wish” και προσφέρθηκαν εορταστικές κάρτες σε όλους τους εργαζόμενους για να τις μοιραστούν με τους φίλους και τις οικογένειές τους. Τον Απρίλιο του 2020, το Ταμείο, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών, συμμετείχε ενεργά στην εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κρίσης εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, με απώτερο σκοπό την προστασία της υγείας των πολιτών και των εργαζομένων του. Ειδικότερα, αναγνωρίζοντας την ανεκτίμητη προσφορά του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού της χώρας μας, προς το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο εν μέσω της πανδημίας του COVID-19, καθώς και την ανάγκη άμεσης αναβάθμισης του συστήματος περίθαλψης, προσφέρθηκαν τρεις υπερσύγχρονες, πλήρως εξοπλισμένες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), στις οποίες περιλαμβάνονται κλίνες, αναπνευστήρες, ισάριθμες οθόνες (monitors) και λοιπός εξοπλισμός, για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Ο κ. Ηλίας Ε. Ξηρουχάκης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ταμείου, τόνισε «Το Ταμείο δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε κριτήρια ESG και στη Βιώσιμη Ανάπτυξη για τη λειτουργία του, ενώ, παράλληλα, συνεργάζεται με τις συστημικές Τράπεζες με απώτερο στόχο τη δημιουργία τραπεζικού συστήματος που υποστηρίζει την αειφόρο ανάπτυξη αναδεικνύοντας τη θετική συνεισφορά του κλάδου στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο».

Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης του 2020 συντάχθηκε σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα του οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI Standards).

Αρθρογράφος
Κύριος χαρακτηρισμός περιεχομένου
Image
Επικεφαλίδα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στην έκθεση, το ΤΧΣ αγκαλιάζει τα θέματα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και ενθαρρύνει τις τράπεζες να θέσουν στόχους για την προώθηση της Πράσινης Χρηματοδότησης, αναπτύσσοντας και ενισχύοντας περαιτέρω τα πράσινα χρηματοοικονομικά προϊόντα, μέσω δραστηριοτήτων μετριασμού και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, συμβάλλοντας έτσι στη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και επιτυγχάνοντας τους στόχους αύξησης της χρηματοδότησης.