Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις: Διευκρινίσεις για την ειδική ιστοσελίδα

Body

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, η ιστοσελίδα λειτουργεί ήδη από τον Μάρτιο του 2021, στον επίσημο κεντρικό ιστότοπο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στο πλαίσιο στο πλαίσιο υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 14900/04-02-2021 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας [ΦΕΚ (Β΄ 466)/08-02-2021]. 

Η ιστοσελίδα είναι προσβάσιμη σε αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς, σε επιχειρήσεις, σε θεσμικούς και κοινωνικούς φορείς και γενικότερα σε κάθε ενδιαφερόμενο και αποτελεί το βασικό κανάλι για την επικοινωνία και την προβολή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις στη χώρα μας. Μέσω της ιστοσελίδας παρέχονται επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης και την πρόοδο υλοποίησης του, τα επιμορφωτικά σεμινάρια του ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ στο αντικείμενο των πράσινων δημοσίων συμβάσεων, καθώς και για άλλες ενημερωτικές και επιμορφωτικές εκδηλώσεις. Επίσης παρέχεται βοήθεια και υποστήριξη με τη μορφή «helpdesk» και «Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις» σε κάθε ενδιαφερόμενο και για κάθε είδος δημόσιας σύμβασης που ενσωματώνει πράσινα κριτήρια βάσει του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, με υπεύθυνους επικοινωνίας κατά περίπτωση και τομέα, δηλαδή για την προμήθεια αγαθών, την παροχή υπηρεσιών, τα δημόσια έργα, τον τομέα (προμηθειών) υγείας καθώς και τον τομέα των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.

Αρθρογράφος
Κύριος χαρακτηρισμός περιεχομένου
Image
Επικεφαλίδα

Ανακοίνωση εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, σχετικά με την ειδική ιστοσελίδα που αφορά τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις.