ΤΧΣ: Με εστίαση σε ESG και ενεργειακό αποτύπωμα η 2η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης

Body

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας δημοσιεύει την δεύτερη Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2021. Η Έκθεση παρουσιάζει την προσέγγιση του Ταμείου σε θέματα που άπτονται του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG), καθώς επίσης τον σημαντικό αντίκτυπο και ευκαιρίες που δημιουργούν τόσο για το τραπεζικό σύστημα, όσο και για την κοινωνία ευρύτερα. Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης του 2021 συντάχθηκε σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα του οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI Standards). Στη δεύτερη Έκθεση του, το Ταμείο στοχεύοντας στη περαιτέρω βελτίωσή της, για πρώτη φορά, αφενός έχει λάβει διασφάλιση (limited assurance) από εξωτερικό ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή και αφετέρου παρουσιάζει τη μέτρηση του ενεργειακού αποτυπώματός του.
 
Το Ταμείο εξακολουθεί να προσδίδει ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα ESG και στη Βιώσιμη Ανάπτυξη για τη λειτουργία του, ενώ, παράλληλα, συνεργάζεται με τις Τράπεζες με απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός τραπεζικού συστήματος που υποστηρίζει την αειφόρο ανάπτυξη αναδεικνύοντας τη θετική συνεισφορά του κλάδου στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
 
Καθώς το ΤΧΣ εισέρχεται στην φάση σταδιακής αποεπένδυσης από τις συμμετοχές του, αποτελεί βασική του επιδίωξη η δημιουργία αξίας για τον μέτοχο και η αύξηση της εταιρικής αξίας (franchise value) των συμμετοχών του. Τα θέματα ESG αποτελούν ολοένα και πιο σημαντικό παράγοντα για την αύξηση της εταιρικής αξίας και κατά συνεπεία της προστιθέμενης αξίας για τις συμμετοχές του Ταμείου.
 
Η Έκθεση είναι αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα του Ταμείου. Για να την δείτε πατήστε εδώ
 
Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2021 δημοσιεύεται σε συνέχεια της έκδοσης της ετήσιας χρηματοοικονομικής έκθεσης του Ταμείου, σε συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 13 του ιδρυτικού του νόμου (3864/2010). Η έκδοση των αποτελεσμάτων του Ταμείου γίνεται, όπως συνήθως, σε συνέχεια της δημοσίευσης της ετήσιας χρηματοοικονομικής έκθεσης για τη χρήση που έληξε την 31.12.2021 από τα πιστωτικά ιδρύματα, στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων το Ταμείο συμμετέχει ή τα οποία έχει χρηματοδοτήσει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010 και του Ν. 3601/2007 (πιστωτικά ιδρύματα υπό εκκαθάριση, στα οποία το Ταμείο κατέβαλε το χρηματοδοτικό κενό). Επίσης, η έκδοση των αποτελεσμάτων του ΤΧΣ ακολουθεί την έκδοση των αντίστοιχων αποτελεσμάτων του Ενιαίου Ειδικού Εκκαθαριστή για τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα υπό ειδική εκκαθάριση στην Ελλάδα (PQH).
 
Tο Ταμείο με γνώμονα την προάσπιση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος και της κοινωνίας, συνεχίζει να είναι αρωγός κάθε πρωτοβουλίας και δράσης που αποβλέπει στην οικονομική ευρωστία της χώρας και των πολιτών της.

Αρθρογράφος
Κύριος χαρακτηρισμός περιεχομένου
Image
Επικεφαλίδα

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας δημοσιεύει την δεύτερη Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης.