Ελληνική Ένωση Τραπεζών – Μία νέα διατραπεζική θεσμική πρωτοβουλία που αφορά στην υιοθέτηση κοινών διατραπεζικών ερωτηματολογίων ESG

Body

Η βιώσιμη ανάπτυξη και η αντιμετώπιση των κίνδυνων της κλιματικής αλλαγής αποτελούν δύο από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τόσο οι επιχειρήσεις όσο και η κοινωνία εν γένει, καθιστώντας αναγκαίο τον ορισμό μακροπρόθεσμων στόχων και τη συστηματική και πολυμερή, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, συνεργασία για την αντιμετώπισή τους. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), η περιβαλλοντική και κλιματική κρίση και η ανάγκη για διαφανείς εταιρικές διαδικασίες, ευαισθητοποιούν ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις να ενσωματώσουν κριτήρια ESG (περιβάλλον, κοινωνία, διακυβέρνηση) στην επιχειρηματική και εταιρική τους λειτουργία.

.

Τα κριτήρια ESG αξιολογούν αφενός το αποτύπωμα των επιχειρήσεων στο περιβάλλον και στην κοινωνία και αφετέρου την ανταπόκρισή τους στις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης. Η υιοθέτηση και ενσωμάτωσή τους βοηθά στην κερδοφορία και τα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών σε πολλαπλά επίπεδα, ενισχύοντας την ελκυστικότητά τους για τους επενδυτές και παράλληλα τις θωρακίζει απέναντι στους σχετικούς κινδύνους.

Στο νέο αυτό περιβάλλον οι τράπεζες διαδραματίζουν σημαντικό θεσμικό ρόλο στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της πράσινης μετάβασης. Εποπτικές και νομοθετικές προβλέψεις απαιτούν από τις τράπεζες να βελτιώσουν τις διαδικασίες αξιολόγησης των πιστωτικών τους κινδύνων, προκειμένου να εντοπίζουν και να σταθμίζουν κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους, καθώς και να ενσωματώνουν κριτήρια ESG στη διαδικασία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων-πελατών τους.

Μία νέα διατραπεζική θεσμική πρωτοβουλία

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, σε συνεργασία και για λογαριασμό των τραπεζών μελών της, ανακοινώνει μία νέα διατραπεζική θεσμική πρωτοβουλία που αφορά στην υιοθέτηση κοινών διατραπεζικών ερωτηματολογίων ESG.

Στόχος της δράσης αυτής είναι η συλλογή στοιχείων που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις-πελάτες των τραπεζών να βελτιώσουν την ESG επίδοσή τους.

Τα κοινά διατραπεζικά ESG ερωτηματολόγια που υιοθετούν διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, οδηγίες και βέλτιστες πρακτικές, έχουν αναπτυχθεί στη διατραπεζική πλατφόρμα "ESGr".

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, εντός του 2023 θα ξεκινήσει η σχετική επικοινωνία στις δανειοδοτούμενες από τις τράπεζες επιχειρήσεις, οι οποίες ανάλογα με το μέγεθος και τον κλάδο δραστηριότητάς τους θα κληθούν να απαντήσουν το ανάλογο ερωτηματολόγιο.

Τα πλεονεκτήματα των κοινών διατραπεζικών ESG ερωτηματολογίων για τις επιχειρήσεις μπορούν να συνοψιστούν, ενδεικτικά, στα ακόλουθα:

• Τυποποίηση και περιορισμός του όγκου πληροφοριών που ζητείται από τις επιχειρήσεις.

• Αυτοματοποιημένη λύση που επιταχύνει τη διαδικασία καταγραφής και εξασφαλίζει την ορθή συμπλήρωση και ασφαλή τήρηση των δεδομένων.

• Ενιαίο ερωτηματολόγιο για επιχειρήσεις ίδιου μεγέθους και κλάδου δραστηριότητας.

• Εναρμόνιση των ζητούμενων δεδομένων με τα οριζόμενα, μεταξύ άλλων, στην Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά στην υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από τις εταιρείες (Corporate Sustainability Reporting Directive - CSDR).

Η διατραπεζική αυτή πρωτοβουλία των μελών της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών θα διευκολύνει, χάρη στην ευκολία που προσφέρει και το μικρό κόστος που συνεπάγεται, την ESG μετάβαση των επιχειρήσεων της χώρας μας. Από την πλευρά του, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα δεσμεύεται να στηρίξει με κάθε πρόσφορο μέσο τη μετάβαση των επιχειρήσεων σε ένα πράσινο και κοινωνικά υπεύθυνο μοντέλο λειτουργίας, προωθώντας έτσι τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, κοινωνίας και επιχειρηματικότητας.

Αρθρογράφος
Κύριος χαρακτηρισμός περιεχομένου
Δευτερεύων χαρακτηρισμός περιεχομένου
Image
Επικεφαλίδα

Τα κριτήρια ESG αξιολογούν αφενός το αποτύπωμα των επιχειρήσεων στο περιβάλλον και στην κοινωνία και αφετέρου την ανταπόκρισή τους στις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης.