ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Αγόρασε ακίνητο στα Οινόφυτα έναντι 30,2 εκατ. ευρώ

Body

Οικόπεδο επιφάνειας 126.959,95 τ.μ. στα Οινόφυτα Βοιωτίας απέκτησε η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ έναντι συνολικού ποσού 30,2 εκατ. ευρώ.

.

Το οικοπεδο βρίσκεται συγκεκριμένα στην θέση «ΜΑΔΑΡΟ» της κτηματικής περιφέρειας της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Θωμά του Δήμου Τανάγρας και βρίσκεται κοντά σε βιομηχανοστάσια της εταιρείας. Σημειώνεται πως πλέον φόρων, τελών, αμοιβώς και λοιπών εξόδων το οικόπεδο η εταιρεία κατέβαλε 29 εκατ. ευρώ.

Η έκταση αφορά συγκεκριμένα

(α) γήπεδο (αγροτεμάχιο) συνολικής επιφάνειας 126.959,95 τ.μ., μετά των επ’ αυτού κτισμάτων εμπορικών αποθηκών, και γήπεδο (αγροτεμάχιο) συνολικής επιφάνειας 141.708,66 τ.μ.,

(β) αγροτεμάχιο επιφάνειας 2.044,71 τ.μ.

(γ) αγροτεμάχιο επιφάνειας 5.404,61 τ.μ.,

(δ) αγροτεμάχιο επιφάνειας 5.090,85 τ.μ., και

(ε) αγροτεμάχιο επιφάνειας 4.394,39 τ.μ..   

Τα ακίνητα θα χρησιμοποιηθούν μακροπρόθεσμα για αποθήκευση και διακίνηση προϊόντων του Ομίλου.

Η εκ μέρους της Εταιρείας, κατά τα ανωτέρω, καταβολή του συνολικού τιμήματος, πλέον φόρων, τελών, αμοιβών και λοιπών εξόδων, δηλαδή του συνολικού ποσού 30,2 εκ. ευρώ, έγινε ως εξής: 

  • κατά το ποσό των 30,0 εκ. ευρώ, με ανάλωση ισόποσου μέρους των αντληθέντων κεφαλαίων από την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ποσού 250.000.000 ευρώ, διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε 250.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες ονομαστικής αξίας 1.000 εκάστη ευρώ, με ετήσιο επιτόκιο 2,45%, που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την από 5.11.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και την από 5.11.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας («Κοινό Ομολογιακό Δάνειο»), σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις της Εταιρείας που αναφέρονται στο, εγκριθέν με την υπ’ αριθμόν 3/935/08.11.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Ενημερωτικό Δελτίο για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα, με καταβολή μετρητών, και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστήριου Αθηνών, των ανωτέρω ομολογιών του Κοινού Ομολογιακού Δανείου, και
  • κατά το υπόλοιπο ποσό των 0,2 εκ. ευρώ, από ίδια, πλην των αντληθέντων από την έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου, κεφάλαια της Εταιρείας.
Αρθρογράφος
Κύριος χαρακτηρισμός περιεχομένου
Image
Επικεφαλίδα

Τα ακίνητα θα χρησιμοποιηθούν μακροπρόθεσμα για αποθήκευση και διακίνηση προϊόντων του Ομίλου.