Maria Rita Galli: «Ο ΔΕΣΦΑ κινείται προς ένα μέλλον καθαρής ενέργειας ενσωματώνοντας τα κριτήρια ESG στην επιχειρηματική του στρατηγική»

O ΔΕΣΦΑ προχωρά με σταθερά βήματα προς ένα ενεργειακά καθαρό μέλλον και στο πλαίσιο αυτό έχει υιοθετήσει μία ολιστική στρατηγική για το Περιβάλλον, δεσμευόμενος όχι μόνο για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, αλλά και για την υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών για τη διατήρηση και ανάδειξη των περιοχών όπου δραστηριοποιείται με τις υποδομές του.

Το 2023 ο Διαχειριστής προχώρησε στη σύνταξη και δημοσίευση της πρώτης Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπου καταγράφονται οι επιδόσεις, η στρατηγική και οι πρωτοβουλίες του σε θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τους επίσημους δείκτες βιωσιμότητας των Ηνωμένων Εθνών (ESG).  

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ, Maria Rita Galli, μιλάει στο www.esgstories.gr για τη στρατηγική ESG της εταιρείας αλλά και για τις πρωτοβουλίες που προωθούν σε αυτούς τους τομείς, για τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν κατά τη σύνταξη της πρώτης Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης, για τους μελλοντικούς στόχους και δεσμεύσεις που έχουν θέσει και τέλος για τον ρόλο του φυσικού αερίου στην πράσινη μετάβαση και για τα πράσινα καύσιμα που θα πρωταγωνιστήσουν στη νέα εποχή.

1. Θα μπορούσατε να αναλύσετε τη στρατηγική και τις πρωτοβουλίες του ΔΕΣΦΑ στον τομέα του ESG;

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η ενεργειακή κοινότητα έχει κληθεί να αντιμετωπίσει έντονη γεωπολιτική και οικονομική αστάθεια, σε συνδυασμό με τις ολοένα και πιο δραματικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Ως εκ τούτου, είναι ακόμη πιο επιτακτική η ανάγκη να αντιμετωπιστεί το ενεργειακό τρίλημμα, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ενεργειακή διαθεσιμότητα, προσβασιμότητα, βιωσιμότητα, καθώς και ενεργειακή ασφάλεια.  

Δέσμευση του ΔΕΣΦΑ είναι να προωθήσει την απανθρακοποίηση στον κλάδο του αερίου στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας τη χώρα μας ως  διάδρομο εισαγωγής πράσινης ενέργειας για ολόκληρη την Ευρώπη.

Αυτό αντανακλάται στις προσπάθειές μας να ενισχύσουμε τις υποδομές μας, σε ευθυγράμμιση με τον συλλογικό στόχο της μετάβασης προς ένα μέλλον ανθρακικής ουδετερότητας μέχρι το 2050. Οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις που έχει αναλάβει ο ΔΕΣΦΑ βρίσκονται σε αρμονία με τις αρχές που περιγράφηκαν στην τελική ανακοίνωση του COP28, όπου η Ελλάδα συμμετείχε για πρώτη φορά το 2023, τονίζοντας την επείγουσα ανάγκη επιτάχυνσης των δράσεων σύμφωνα με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή.    

Ο ΔΕΣΦΑ, καθώς βρίσκεται στην καρδιά της ενεργειακής μετάβασης, κινείται προς ένα μέλλον καθαρής ενέργειας, υιοθετεί και ενσωματώνει τα κριτήρια ESG στην επιχειρηματική του στρατηγική και στη συνολική αλυσίδα αξίας των δραστηριοτήτων του. Η ενσωμάτωση αυτή ξεκινά από το στρατηγικό σχέδιο επιχειρηματικής ανάπτυξης, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πρωτοβουλίες που στοχεύουν ειδικά στην κλιματική αλλαγή, στην καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, στη δημιουργία ενός ανθεκτικού και βιώσιμου ενεργειακού δικτύου, στους ανθρώπους μας, στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην καινοτομία και την ψηφιοποίηση, στην ανάπτυξη δεσμών με τις τοπικές κοινωνίες, καθώς και στην ενδυνάμωση της εταιρικής διακυβέρνησης και τη διαμόρφωση ενός σταθερού ρυθμιστικού περιβάλλοντος.

2. Το 2023 ο ΔΕΣΦΑ δημοσίευσε την πρώτη του έκθεση ESG. Ποια ήταν η αφορμή για την απόφαση αυτή και ποιες οι προκλήσεις που αντιμετωπίσατε;

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του ΔΕΣΦΑ και γι' αυτό αποφασίσαμε να δημοσιεύσουμε για πρώτη φορά την Έκθεση ESG για το έτος 2022, θέλοντας να αναδείξουμε τη στρατηγική και τη δέσμευσή μας, καθώς και τα επιτεύγματα της εταιρείας μας σε θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Η έκθεση, που δημοσιεύτηκε τον περασμένο Οκτώβριο, βασίστηκε στα διεθνή Πρότυπα του Οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI Standards) 2021 και GRI 11 Oil and Gas Sector 2021, τον ενημερωμένο εθνικό πρότυπο Οδηγό δημοσιοποίησης πληροφοριών ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών 2022 και το Πρότυπο SASB «Oil and Gas - Midstream 2018». Καλύπτει επίσης εν μέρει τις συστάσεις της TCFD σχετικά με τις οικονομικές γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με το κλίμα και παρουσιάζει τον αντίκτυπο της εταιρείας στο πλαίσιο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ SDGs), με όλα αυτά να αποτελούν μια κοινή γλώσσα επικοινωνίας με τους ομολόγους μας στον ενεργειακό τομέα.

Η διαδικασία σύνταξης μίας Έκθεσης Βιωσιμότητας είναι μια απαιτητική και μακρά διαδικασία που απαιτεί μια προσεκτικά συντονισμένη προσπάθεια μεταξύ διαφορετικών εσωτερικών ενδιαφερομένων μερών, άρτιο σχεδιασμό, επεξεργασία και συνδυασμό ενός τεράστιου όγκου δεδομένων προκειμένου να παραχθεί μια εμπεριστατωμένη έκθεση που να αντικατοπτρίζει τις δεσμεύσεις μιας εταιρείας, όπως ο ΔΕΣΦΑ, και να δημοσιοποιηθεί στο κοινό. Η λέξη-κλειδί για όλα αυτά είναι η «συνεργασία», η οποία αποτελεί, επίσης, μία από τις βασικές αξίες της εταιρείας και ένα επιτυχημένο μοντέλο διακυβέρνησης που επιτρέπει την αμφίδρομη ροή επικοινωνίας και την ανταλλαγή πληροφοριών.

Η διαδικασία ήταν δύσκολη και η ολοκλήρωση της απαιτητική, αλλά χάρη στην τεχνογνωσία των ανθρώπων που συμμετείχαν στη σύνταξη της Έκθεσης, τα διαφανή κανάλια επικοινωνίας και την άριστη συνεργασία μεταξύ τους, τα καταφέραμε! Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να το κάνουμε και τα επόμενα χρόνια, έχοντας ήδη αρχίσει να εργαζόμαστε για την επόμενη Έκθεση, ενώ παράλληλα προετοιμαζόμαστε για τις νέες απαιτήσεις της αγοράς, όπως η οδηγία CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) και η υποβολή εκθέσεων σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Έκθεσης Βιωσιμότητας (ESRS).

3. Ποια είναι τα σημαντικότερα σημεία της στρατηγικής ESG του ΔΕΣΦΑ στα οποία αξίζει να σταθούμε;

Αγκαλιάζοντας τη βιωσιμότητα ως κατευθυντήρια αρχή του, ο ΔΕΣΦΑ έχει μειώσει αποτελεσματικά το ανθρακικό αποτύπωμα και τις άμεσες/έμμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε όλες τις εγκαταστάσεις του. Το 2023, εγκρίναμε το «Net-Zero Master Plan», με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 50% έως το 2030 (σε σύγκριση με το 2018), με απώτερο στόχο την επίτευξη ουδέτερου ανθρακικού αποτυπώματος έως το 2040.

Ο ΔΕΣΦΑ είναι, επίσης, μέλος της πρωτοβουλίας Oil and Gas Methane Partnership - OGMP των Ηνωμένων Εθνών και τα τελευταία τρία χρόνια λαμβάνουμε την υψηλότερη αναγνώριση ‘Gold Standard’ για το σχέδιο μείωσης των εκπομπών μεθανίου που εφαρμόζουμε.

Με την ανάπτυξη του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σε περιοχές που δεν είχαν προηγουμένως πρόσβαση, καταφέραμε να φέρουμε τις περιοχές αυτές πιο κοντά σε μια πιο αποδοτική και φιλική προς το περιβάλλον μορφή ενέργειας.

Πέρα από τους στόχους μας όσον αφορά το περιβάλλον και τη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας, θα πρέπει επίσης να αναφέρουμε τα επιτεύγματά μας προς όφελος της κοινωνίας και των εργαζομένων μας. Ενδεικτικά, θα ήθελα να αναφέρω την υλοποίηση πληθώρας εθελοντικών δράσεων με στόχο την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών, στις οποίες δραστηριοποιείται ο ΔΕΣΦΑ, με την υποστήριξη των εργαζομένων μας. Πέρυσι, καταφέραμε να τριπλασιάσουμε τον αριθμό των εθελοντών που συμμετείχαν σε περισσότερες από 20 περιβαλλοντικές και κοινωνικές δράσεις αφιερώνοντας πάνω από 1.300 ώρες από τον χρόνο τους για να αφήσουμε όλοι μαζί ένα θετικό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες.

Δίνοντας, επίσης, μεγαλύτερη έμφαση στην υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων μας και των κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, πραγματοποιούμε μια σειρά εργαστηρίων και σεμιναρίων επιμόρφωσης σε θέματα υγείας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας.

Τέλος, ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα που αναφέρονται στην Έκθεση είναι η αύξηση κατά 30% των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις σε σύγκριση με το 2019. Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, που βρίσκεται στην 100η θέση του Gender Index σε 146 χώρες αναφορικά με την ισότητα των φύλων, είναι σημαντικό να υποστηρίξουμε την ανάδειξη των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις, ειδικά σε έναν ανδροκρατούμενο κλάδο, όπως αυτός της ενέργειας.

4.   Ποιοι είναι οι μελλοντικοί στόχοι και δεσμεύσεις του ΔΕΣΦΑ;

Στον ΔΕΣΦΑ, πιστεύουμε ότι η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι τόσο για το μέλλον του ενεργειακού κλάδου όσο  και του πλανήτη συνολικά. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε στην ίδια κατεύθυνση, δημιουργώντας αξία για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και αναβαθμίζοντας τις δραστηριότητές μας. Αυτή η δέσμευσή μας αποτέλεσε τον κινητήριο μοχλό για να φέρουμε εις πέρας όλες τις πρωτοβουλίες που υλοποιήσαμε το 2022 αλλά για αυτές που θα επιτύχουμε στο εγγύς μέλλον. Με αυτή τη φιλοσοφία, ο ΔΕΣΦΑ θέτει τις βάσεις για την ενέργεια του αύριο, επενδύοντας στους ανθρώπους, στην καινοτομία και σε υποδομές έτοιμες να ανταποκριθούν στις μελλοντικές ανάγκες, διευκολύνοντας περισσότερες βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις ενέργειας και χτίζοντας τον δρόμο προς ένα μέλλον μηδενικών εκπομπών άνθρακα.

Για τον σκοπό αυτό, δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην εισαγωγή ανανεώσιμων αερίων -  συμπεριλαμβανομένου του υδρογόνου και του βιομεθανίου - στο ενεργειακό μείγμα, καθώς και στην προώθηση μιας ολοκληρωμένης εφοδιαστικής υποδομής για τη δέσμευση και την αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην Ελλάδα. Φιλοδοξία μας είναι να αναπτύξουμε το ελληνικό δίκτυο υδρογόνου, συμβάλλοντας στην ανάδυση μιας οικονομίας υδρογόνου στην Ελλάδα και την Ευρώπη, με τον αγωγό προς τη Δυτική Μακεδονία - τον πρώτο στην Ελλάδα και έναν από τους πρώτους αγωγούς στην Ευρώπη που έχει πιστοποιηθεί για τη μεταφορά υδρογόνου μέχρι και κατά 100% και ο οποίος προχωράει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

Ο ΔΕΣΦΑ είναι σε θέση να λειτουργήσει ως ο καταλύτης για την ασφαλή, αποτελεσματική και οικονομικά προσιτή ενεργειακή μετάβαση της χώρας.

5. Τέλος, ποιος είναι ο ρόλος του φυσικού αερίου στην πράσινη μετάβαση, ποια πράσινα καύσιμα θα πρωταγωνιστήσουν στη νέα εποχή και τι σας επιφυλάσσει η επόμενη μέρα;

Κατά την κρίσιμη περίοδο της ενεργειακής κρίσης, που κλιμακώθηκε περαιτέρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο ΔΕΣΦΑ και το φυσικό αέριο έπαιξαν καθοριστικό ρόλο για την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αναβαθμίζοντας τη στρατηγική σημασία της χώρας.

Το φυσικό αέριο είναι μια αναπόφευκτη οδός για να καταστεί δυνατή η ενεργειακή μετάβαση και ένας βασικός εταίρος που αντικαθιστά τον άνθρακα και το πετρέλαιο, διευκολύνοντας την ενσωμάτωση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα. Με γνώμονα τα παραπάνω, είναι σημαντικό να βρεθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ του ρόλου του φυσικού αερίου στο μεσοδιάστημα και του ρόλου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την επίτευξη των στόχων μας για την ενεργειακή μετάβαση.

Ο κλάδος του φυσικού αερίου και ο ΔΕΣΦΑ ειδικότερα εργάζονται σκληρά για την απανθρακοποίηση και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του εθνικού ενεργειακού συστήματος, σχεδιάζοντας και αναπτύσσοντας μια σειρά από υποδομές ανθεκτικές στο μέλλον. Εργάζονται εντατικά για την ταχύτερη ενσωμάτωση των ανανεώσιμων αερίων, όπως το υδρογόνο και το βιομεθάνιο, καθώς και για την προώθηση καινοτόμων ενεργειακών λύσεων, όπως η δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα.

Όλες αυτές οι προτεραιότητες αποτυπώνονται στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του  ΔΕΣΦΑ για την περίοδο 2023-2032, με έργα που ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ, ενισχύοντας, επεκτείνοντας και διασυνδέοντας περαιτέρω το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) και προετοιμάζοντας το σύστημά μας για την ενεργειακή μετάβαση. Η περαιτέρω διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού και η ανάπτυξη εναλλακτικών ενεργειακών οδών, όπως η πρωτοβουλία του Κάθετου Διαδρόμου που θα επιτρέψει την αμφίδρομη ροή φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς την Ουκρανία, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια εφοδιασμού, ενισχύουν τον ρόλο της Ελλάδας ως σταθερής, μακροχρόνιας εφοδιαστικής οδού για ολόκληρη τη ΝΑ και την Κεντρική & Ανατολική Ευρώπη, επιταχύνοντας επίσης την ενεργειακή μετάβαση ολόκληρης της περιοχής, καθώς θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν περαιτέρω για ανανεώσιμα αέρια και υδρογόνο.

Το υδρογόνο μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια της Ελλάδας για απανθρακοποίηση. Στο πλαίσιο αυτό, όλοι οι νέοι αγωγοί που ετοιμάζουμε, όπως ο αγωγός Δυτικής Μακεδονίας και ο αγωγός Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας, είναι «Hydrogen Ready», κατασκευάζονται δηλαδή με τεχνικές προδιαγραφές, ώστε να είναι συμβατοί για τη μεταφορά έως και 100% ανανεώσιμου αερίου.

Ένα άλλο σημαντικό ορόσημο προς αυτήν την κατεύθυνση είναι η ένταξη δύο εκ των έργων που υπέβαλε ο ΔΕΣΦΑ στον 6ο κατάλογο Έργων Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (PCI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρώτο αφορά στην κατασκευή του αγωγού μεταφοράς υδρογόνου μήκους 540 χλμ. που υποβλήθηκε σε συνεργασία με την Bulgartransgaz, που θα αποτελέσει τη πρώτο τμήμα του μελλοντικού δικτύου υδρογόνου της Ελλάδας που θα εκτείνεται από την Κόρινθο έως τα σύνορα με τη Βουλγαρία, συνιστώντας το πρώτο τμήμα του μελλοντικού πανευρωπαϊκού δικτύου υδρογόνου (European Hydrogen Backbone) από τη Νοτιοανατολική έως την Κεντρική Ευρώπη. Το δεύτερο έργο που συμπεριλήφθηκε στον 6ο κατάλογο των έργων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (PCI) είναι το «CCS Hub» που υποβλήθηκε ως μέρους του έργου PCI Prinos CO2, σε συνεργασία του  ΔΕΣΦΑ με  την Energean. Στο πλαίσιο του έργου, ο ΔΕΣΦΑ θα αναπτύξει έναν αγωγό αποκλειστικής μεταφοράς CO2, ο οποίος θα συγκεντρώνει τις μεγάλες εκπομπές από βιομηχανίες στην Αττική και τη Βοιωτία, προχωρώντας στην υγροποίησή τους στη Ρεβυθούσα. Από εκεί θα μεταφέρονται με πλοία στον Πρίνο, επιτρέποντας τη μείωση των εκπομπών CO2 στις βιομηχανίες αυτές.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην πορεία μας προς την ενεργειακή μετάβαση, είναι σημαντικό να επιτύχουμε μια κρίσιμη ισορροπία μεταξύ της οικονομικής βιωσιμότητας, της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, αλλά και της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού. Φιλοδοξία μας είναι να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην καθιέρωση της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης, ενώ παράλληλα δεσμευόμαστε για την απανθρακοποίηση και την ανθεκτικότητα του ενεργειακού μας συστήματος, αναπτύσσοντας μια σειρά από υποδομές ανθεκτικές στις ανάγκες του μέλλοντος.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στα πλαίσια του αφιερώματος για τις πρακτικές ESG των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ενέργειας.

Δείτε όλο το αφιέρωμα

Image
Maria Rita Galli: «Ο ΔΕΣΦΑ κινείται προς ένα μέλλον καθαρής ενέργειας ενσωματώνοντας τα κριτήρια ESG στην επιχειρηματική του στρατηγική»
Κύριος χαρακτηρισμός περιεχομένου
Αρθρογράφος
Επικεφαλίδα

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ μιλάει για τη στρατηγική ESG της εταιρείας αλλά και για τις πρωτοβουλίες που προωθούν σε αυτούς τους τομείς, για τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν κατά τη σύνταξη της πρώτης Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης, για τους μελλοντικούς στόχους και δεσμεύσεις που έχουν θέσει και τέλος για τον ρόλο του φυσικού αερίου στην πράσινη μετάβαση και για τα πράσινα καύσιμα που θα πρωταγωνιστήσουν στη νέα εποχή.