IDEAL Holdings: Η έκδοση ομολόγου και η εστίαση στο ESG

Το 2023 η IDEAL Holdings SA δημοσίευσε την πρώτη της έκθεση βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία αποτελεί τη βάση για την καταγραφή και τη μέτρηση των δεδομένων που σχετίζονται με τους πυλώνες του ESG ενώ βγήκε για πρώτη φορά στην αγορά ομολόγων.

Η Ideal Holdings δραστηριοποιείται συνολικά σε τρεις κλάδους: στη βιομηχανία,  στο λιανεμπόριο και την πληροφορική. Στον κλάδο της βιομηχανίας, η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσα από τις επενδύσεις της, ως εταιρεία συμμετοχών, στην Astir Vitogiannis, η οποία διαθέτει έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, με το 94% των πωλήσεών της να προέρχεται από εξαγωγές σε πάνω από 70 χώρες. Στο λιανεμπόριο δραστηριοποιείται μέσω της εταιρείας Αττικά Πολυκαταστήματα και στην πληροφορική δραστηριοποιείται μέσα από τις εταιρείες Adacom, Byte, Ideal Ηλεκτρονική και Metrosoft.

Η IDEAL Holdings ως εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, προχώρησε φέτος στη δημοσίευση έκθεσης  για τους μη χρηματοοικονομικούς δείκτες, για τους τομείς της βιομηχανίας και της πληροφορικής, σύμφωνα με τον οδηγό ATHEX ESG 2022. Η Έκθεση έχει σκοπό να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ενίσχυση, μέσα στα επόμενα χρόνια, των δράσεών μας σε θέματα ESG και τη συμβολή μας στη μείωση της κλιματικής αλλαγής και στην επίτευξη των 17 Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDGs). 

Περιβάλλον

Στους άμεσους στόχους της εταιρείας είναι η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, μέσω της ενίσχυσης της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, της χρήσης ηλεκτρικών/υβριδικών οχημάτων & αυτοκινήτων και των δράσεων για δενδροφυτεύσεις. 
Επιπλέον μέσα στα επόμενα δύο χρόνια έχουν δεσμευτεί να μετρούν τις εκπομπές πεδίου και στα επόμενα τρία χρόνια θα προχωρήσουν στην σύνταξη μελέτης επιπτώσεων στο πλαίσιο της ταξινομίας της ΕΕ.

Κοινωνία

Η εταιρεία δίνοντας έμφαση στην ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού, στοχεύει άμεσα στην αύξηση των ωρών κατάρτισης των εργαζομένων σε θέματα που αφορούν την εργασία τους. Η εκπαίδευση των εργαζομένων στις εταιρείες παραγωγής θα επεκταθεί σε περιβαλλοντικά θέματα, ενώ οι ομάδες διαχείρισης των θυγατρικών θα εκπαιδευτούν σε θέματα ESG.

Στους άμεσους στόχους είναι η αύξηση των γυναικών σε διοικητικές θέσεις σε όλες τις εταιρείες, η διεύρυνση των κοινωνικών δράσεων της IDEAL Holdings και των θυγατρικών της, η δημιουργία συστήματος αξιολόγησης για τους υπαλλήλους των θυγατρικών εταιρειών και η θέσπιση πολιτικής και διαδικασιών για τον έλεγχο των προμηθευτών των θυγατρικών μέχρι το 2024.

Διακυβέρνηση

H IDEAL Holdings εστιάζει στην βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της,δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες, την υποδομή και την λειτουργία που θα εξασφαλίσει τη στέρεη βάση για τη μελλοντική ανάπτυξή της. Για το λόγο αυτό, έχουν υιοθετήσει κριτήρια Βιώσιμης Ανάπτυξης, Πολιτικές και Κώδικες που τους καθιστούν αξιόπιστους έναντι πελατών, επενδυτών και θεσμικών φορέων. Η εταιρεία διαθέτει Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνου από το 2022, με Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων εγκεκριμένες από το ΔΣ. Συγκεκριμένα, η ΜΔΚ ασχολήθηκε με την αρχική διαδικασία αναγνώρισης και εκτίμηση κινδύνων και την σύνταξη του σχετικού του Μητρώου Κινδύνων (Risk Register) της Εταιρείας.

Επίσης, από το 2022 έχει δημοσιευτεί ο Κώδικας Δεοντολογίας της IDEAL Holdings, ο οποίος ορίζει την ηθική βάση πάνω στην οποία λειτουργεί η διοίκηση και γενικά η επιχείρηση. Εξασφαλίζοντας έτσι την ηθική επιχειρηματική συμπεριφορά στο κόσμο του επιχειρείν και τον σεβασμό των ανταγωνιστών και του κοινού. Ο Κώδικας Δεοντολογίας έχει στηριχτεί στην ισχύουσα νομοθεσία και στις δέκα αρχές του Παγκόσμιου Συμφώνου του ΟΗΕ (UN Global Compact) για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις συνθήκες εργασίας, το περιβάλλον και τη καταπολέμηση της διαφθοράς.

Η έκδοση ομολόγου

Η εταιρεία προχώρησε για πρώτη φορά στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως 100 εκατ. ευρώ. Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν για την πρόωρη εξόφληση δανείων και την εξαγορά νέων εταιρειών. 

Να σημειώσουμε, πως η εταιρεία δίνει έμφαση σε βιώσιμες επενδύσεις καθώς μέσω αυτών στοχεύουν στην δημιουργία ενός θετικού αντικτύπου στην κοινωνία και το περιβάλλον, εξασφαλίζοντας παράλληλα μακροπρόθεσμες οικονομικές αποδόσεις. 

Σκοπός είναι να επενδύσουν και να υποστηρίξουν επιχειρήσεις που λειτουργούν με βιώσιμο και υπεύθυνο τρόπο και, επενδύοντας σε αυτές, να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο στην προώθηση μιας πιο βιώσιμης οικονομίας και κοινωνίας.

Η διοίκηση λαμβάνει υπόψιν τα ESG κριτήρια για να αποκτήσουν πληρέστερη εικόνα των επιχειρήσεων στις οποίες θέλουν να επενδύσουν και να εντοπίσουμε κινδύνους και να τους μετριάσουν, να επιτύχουν μακροπρόθεσμη ανάπτυξη κεφαλαίου και να ανακαλύψουν ευκαιρίες ανάπτυξης.

«Παραμένουμε προσηλωμένοι στην δημιουργία υπεραξίας για τους μετόχους μας και στην στρατηγική μας για την διασπορά του επιχειρηματικού κινδύνου με επενδύσεις σε τομείς με βιώσιμη προοπτική ανάπτυξης - όπως η βιομηχανία, η πληροφορική και το εξειδικευμένο λιανικό εμπόριο», ανέφερε εχθές, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ideal Holdings, Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, στο πλαίσιο ενημέρωσης εκπροσώπων του Τύπου.

Η δημόσια προσφορά των ομολογιών θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου στις 10:00 π.μ. και θα τελειώσει την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου στις 17:00 και πιθανόν είναι στην κάλυψη του ομολόγου να συμμετάσχει και η EBRD. Το κοινό ομολογιακό δάνειο θα είναι διάρκειας πέντε ετών και διαιρείται σε έως 100.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ εκάστη. 

Image
IDEAL Holdings: Η έκδοση ομολόγου και η εστίαση στο ESG
Κύριος χαρακτηρισμός περιεχομένου
Αρθρογράφος
Επικεφαλίδα

Η εταιρεία εξέδωσε για πρώτη φορά Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης- Τα βασικά σημεία και η στόχευση σε βιώσιμες νέες επενδύσεις