ΔΕΗ: Προτεραιότητα η τήρηση των αρχών και βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) που εποπτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου και στο οποίο περιλαμβάνονται οι Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου, Διαχείρισης Κινδύνων και Συμμόρφωσης, καθώς και ένα πλέγμα επιμέρους δομών, αρχών, πολιτικών, κανόνων, διαδικασιών και πρακτικών, μέσω των οποίων επιδιώκεται ο διαρκής έλεγχος και η συμμόρφωση της Εταιρείας στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της, με απώτερο στόχο την προάσπιση του γενικότερου εταιρικού συμφέροντος και την ενίσχυση της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της Εταιρείας, χάριν των μετόχων της και των εχόντων έννομα συμφέροντα από τη λειτουργία της.

Ένδειξη της σημαντικότητας που η ΔΕΗ αποδίδει στην Εταιρική Διακυβέρνηση είναι η σύσταση «Γενικής Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων και Εταιρικής Διακυβέρνησης» (ΓΔΝΥΕΔ), η οποία είναι επιφορτισμένη με την εισαγωγή νέων και την επικαιροποίηση υφισταμένων κανονισμών που ενσωματώνουν το ρυθμιστικό πλαίσιο και εγκαθιδρύουν ένα σύστημα αρχών και βέλτιστων πρακτικών που εξασφαλίζουν τη διαφανή και αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρείας.

ΔΕΗ

Στο πλαίσιο αυτό ενίσχυσαν την Εταιρική Διακυβέρνηση μέσω της πλήρους συμμόρφωσης με το νέο νόμο περι Εταιρικής Διακυβέρνησης Ν 4706/2020 αλλά και την υιοθέτησης πολιτικών και κανονισμών πέραν όσων απαιτεί η νομοθεσία, προσεγγίζοντας τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και την υιοθέτηση ESG κριτηρίων. Ειδικότερα υιοθετήσανε και εφαρμόζουν:

  • Νέο Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ε.Κ.Ε.Δ., Ιούνιος 2021) του Ε.Σ.Ε.Δ.
  • Αναμορφωμένο/Επικαιροποιημενο Κανονισμό Λειτουργίας.
  • Νέες πολιτικές και Κανονισμούς Συμμόρφωσης και Δεοντολογικής Συμπεριφοράς στο πλαίσιο του προγράμματος Ηθικής και Συμμόρφωσης (Ethics and Compliance) της Εταιρείας.

Σε ευρύτερο πλαίσιο, η ΔΕΗ μεριμνά για την πλήρη νομοθετική συμμόρφωση, τη βελτίωση της οικονομικής επίδοσης και ανάπτυξής της, για την επιχειρησιακή συνέχεια έναντι όλων των πιθανών κινδύνων και βρίσκεται σε μία ευρεία φάση μετασχηματισμού, ψηφιοποίησης και βελτίωσης των διαδικασιών με στόχο την προσαρμογή και προσαρμοστικότητά της στις προσταγές της βέλτιστης διακυβέρνησης του σήμερα και του αύριο.

Εργασιακό περιβάλλον

Παράλληλα, στη ΔΕΗ φροντίζουν διαρκώς για τη διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών και αμοιβαίου σεβασμού, χωρίς διακρίσεις. Για αυτό έχουν υιοθετήσει μία συμπεριληπτική κουλτούρα με ενσυναίσθηση, που προωθεί την ουσιαστική ισότητα ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, φυλής, χρώματος, καταγωγής, εθνικής ή εθνοτικής προέλευσης των εργαζομένων μας.

Το Νοέμβριο του 2018 μάλιστα, ως μέλη του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR Hellas) και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιχειρήσεων «CEASE», υπέγραψαν τη Χάρτα των Επιχειρήσεων για την καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών. Σε αυτό το πλαίσιο, 22 στελέχη της εταιρείας το 2019 συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό εργαστήριο, που διοργάνωσε το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Οι εργασιακές τους σχέσεις περιγράφονται αναλυτικά στον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ, με το οποίο ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εργαζομένων, οι όροι των συμβάσεων εργασίας, οι σχέσεις που διαμορφώνονται στην εκτέλεση της εργασίας και η διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου. Να σημειωθεί ότι το  99,7% του προσωπικού διέπεται από τριετή Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ), με πιο πρόσφατη αυτήν που συνομολογήθηκε στις 23.4.2021.

ΔΕΗ

Βασική προτεραιότητα της Επιχείρησης είναι η ενίσχυση των γνώσεων και των ηγετικών δεξιοτήτων των εργαζομένων σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα, προκειμένου να προάγεται η εξέλιξή τους και ανάπτυξη, δημιουργώντας πολλαπλές ευκαιρίες και επιλογές καριέρας. Γι’ αυτό και η αξία της εκπαίδευσης και η δια βίου μάθηση έχει τον πρώτο λόγο.

Προσφέρουν εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία πραγματοποιούνται είτε από πιστοποιημένους εσωτερικούς εκπαιδευτές είτε από αξιόπιστους και αναγνωρισμένους φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού.

H Στρατηγική της ΔΕΗ για την Υγεία και Ασφάλεια Εργασίας είναι ευθυγραμμισμένη με τον στόχο τήρησης της κείμενης νομοθεσίας (Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης) καθώς και με τον στόχο της εξάλειψης ανασφαλών καταστάσεων για το σύνολο εργαζομένων και τρίτων. Πέραν των απαιτήσεων της νομοθεσίας, η ΔΕΗ μελετά και υλοποιεί δράσεις και πρωτοβουλίες, οι οποίες συνεισφέρουν θετικά στην προστασία της Υγείας & Ασφάλειας.

Οι άξονες της Στρατηγικής της ΔΕΗ ΑΕ για την Υγεία & Ασφάλεια είναι:

  • Η τήρηση της κείμενης νομοθεσίας.
  • Η εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας.
  • Η διασφάλιση της Υγείας και Ασφάλειας εργαζομένων και τρίτων με την εξάλειψη ανασφαλών καταστάσεων.
  • Η προαγωγή της εταιρικής κουλτούρας για την Υγεία και Ασφάλεια Εργασίας.
  • Οι καινοτομίες σχετικά με την Υγεία και Ασφάλεια Εργασίας.
Image
ΔΕΗ: Προτεραιότητα η τήρηση των αρχών και βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης
Κύριος χαρακτηρισμός περιεχομένου
Αρθρογράφος
Επικεφαλίδα

Η ΔΕΗ, ως εισηγμένη, έχει υιοθετήσει τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις εισηγμένες εταιρείες, όπως αυτός ισχύει μετά από την αναθεώρησή του από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) το 2021.